Wie hebben zitting in de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De vergaderingen worden meestal bijgewoond door de directeur. Deze is treedt dan op als vertegenwoordiger van het schoolbestuur.

DE OUDERGELEDING

Catalijn van Broekhoven (voorzitter)

Sinds het begin van schooljaar 2011-2012 ben ik lid van de medezeggenschapsraad van basisschool Het Palet. Mijn naam is Catalijn van Broekhoven, moeder van Jacobien en Goedele Westra.

In het dagelijks leven geef ik les in Roosendaal op het Gertrudiscollege (vmbo-havo-vwo) in de vakken tekenen en kunstgeschiedenis. Binnen mijn werk probeer ik leerlingen zowel letterlijk als figuurlijk op een andere manier te leren kijken naar de wereld om hen heen.
Mijn interesse gaat uit naar wat er leeft op school, wat er speelt bij de kinderen, leerkrachten en ouders. Door zitting te nemen in de MR kan ik een actieve bijdrage leveren aan het behouden van een goed leefbaar klimaat op school. Het is prettig en zinvol om mee te kunnen denken en te praten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op het Palet.
Hét Palet, een school waar al onze kinderen dagelijks veel leren, beleven, ervaren en natuurlijk niet te vergeten vooral veel genieten.

Arie de Man

De MR was op zoek naar een vervanger van Peter Kuystermans. Omdat ik actief betrokken wil zijn bij de school van onze kinderen, leek me dit een mooie kans om daar gestalte aan te geven en ben daarom sinds dit schooljaar lid van de MR.

Ik ben Arie de Man, vader van Coen, Noor en Iris, waarvan op dit moment alleen Coen (de oudste) op het Palet zit. Het is leuk om samen met de leerkrachten te denken en te praten over het beleid en allerlei andere zaken die het leren van onze kinderen zo aangenaam mogelijk kunnen maken. Ik vertrouw erop een zinnige bijdrage te kunnen leveren, omdat ik in mijn dagelijkse werk juist niets te maken heb met dit soort dingen. Ik ben makelaar en heb een eigen kantoor in Bergen op Zoom en kan zo met een andere blik dingen bekijken en daarover een visie geven. Ik moet zelf nog veel leren over de MR, maar u mag mij altijd even aanspreken als u vragen heeft. Wat ik niet weet kan ik voor u uitzoeken.

DE PERSONEELSGELEDING

Edrick Hemme (secretaris)

Op een kleine school als Het Palet ben je als leerkracht natuurlijk redelijk bekend. Ik ben nu al voor het vierdejaar lid van de mr. De meeste tijd daarvan trad ik op als secretaris. Dit jaar ben ik parttime gaan werken, maar blijf evengoed toch lid van de medezeggenschapsraad. Ik vind het fijn om met ouders samen naar het beleid van de school te kijken om zo tot een optimale leeromgeving voor de kinderen te komen.

Ellen van Beek

Hallo ik ben Ellen van Beek en ik werk al meer dan 25 jaar op Het Palet. Ik ben na mijn studie meteen op Het Palet begonnen en werk er met  heel veel plezier. Ik heb al veel verschillende groepen gedaan, maar sta nu alweer een aantal jaren in groep 1-2. Ik heb al eerder in de m.r gezeten, maar ben er uit gegaan omdat, collega’s ook graag in de m.r wilden. Ik ben toen als afgevaardigde van het team bij de ouderraad gekomen. Ik heb het met veel plezier gedaan, samen met de ouders diverse activiteiten organiseren voor de kinderen. Ik ben nu weer lid van de m.r en heb er veel zin in om samen met de ouders na te denken en te praten over de visie en allerlei andere onderwijskundige zaken die betrekking hebben op onze school. Zo kunnen we samen werken aan goed onderwijs voor onze kinderen en ze een beetje op weg helpen met het groter worden.