Op onze school is een medezeggenschapsraad (MR) actief die bestaat uit 2  vertegenwoordigers van de ouders en 2 vertegenwoordigers van de leerkrachten.

Per schooljaar vergadert de MR minimaal 6 keer. De data van deze vergaderingen worden bekend gemaakt via de schoolkalender en Het Kwastje, de algemene nieuwsbrief voor ouders. Deze vergaderingen zijn openbaar. (behalve wanneer over personen wordt gesproken) Tijdens deze vergaderingen worden allerlei zaken besproken die te maken hebben met de organisatie en het onderwijs van de school.

De MR toetst beleid aan de hand van wet- en regelgeving,  kijkend door de bril van kinderen, personeel en ouders. Een voorbeeld hiervan is de adviserende rol over o.a. het formatieplan (hoeveel groepen er geformeerd worden) en over de planning van de vakanties en vrije dagen.
Ook het schoolplan komt aan bod. In dit plan worden doelstellingen vastgelegd waaraan het onderwijs op onze school moet voldoen en hoe de school dit wil bereiken.

De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in een reglement dat ter inzage ligt op school, maar ook in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen).

Zoals u ziet zijn dit allemaal zaken die rechtstreeks te maken hebben met het onderwijs aan uw kind(eren). Het is belangrijk dat de MR weet wat er leeft op school en bij de ouders. Mocht u  hierover vragen hebben of wilt u meer informatie hebben, dan kunt u de leden van de MR hierover aanspreken. De MR houdt u op de hoogte door verslag uit te brengen over de onderwerpen die hen de afgelopen periode heeft bezig gehouden. Dit verslag kunt u deze website vinden.

Leden van de MR hebben een zittingsduur van 3 jaar. Daarna kunnen zij zich herkiesbaar stellen. Als er een lid moet aftreden dan wordt dit in de digitale nieuwsbrief aangegeven en komt er een aparte oproep voor de werving van nieuwe kandidaten. Mochten er meerdere ouders belangstelling  hebben voor een functie in de MR dan worden er verkiezingen uitgeschreven.

Stichting OBO-West-Brabant heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft afgevaardigden uit verschillende MR’sbehandelt onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle basisscholen binnen het bestuur. Zij hebben instemmings- of adviesrecht op de plannen van het bestuur; OBO-West-Brabant.

De GMR is te vinden op: http://www.obo-wbr.nl/organisatie/gemeenschappelijke-medezeggenschapsraad/