Oudervereniging en ouderraad

Ongeveer 150.000 ouders in Nederland zijn vrijwillig actief in het openbaar onderwijs. Ouders die veel tijd en energie in de school steken. Op elke basisschool is de betrokkenheid en medewerking van ouders onontbeerlijk. Het Palet vormt hierop geen uitzondering.

Een voortrekkersrol wordt gespeeld door de ouderraad (OR). De OR fungeert als dagelijks bestuur voor de oudervereniging. Alle ouders op Het Palet zijn automatisch en zonder kosten lid van deze vereniging.
De OR-leden helpen het schoolteam bij het organiseren en plannen van feestjes en uitstapjes, zoals bijvoorbeeld de projectweek, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, carnaval, het schoolreisje en nog veel meer. Via een werkgroep coördineren de OR-leden samen met één of meerdere teamleden en hulpouders deze activiteiten.
Bovendien beheert de OR het geld van de ouderbijdrage en stelt een jaarlijkse begroting samen. Op basis van de jaarlijkse ouderbijdrage kan de OR alle activiteiten financieren c.q. ondersteunen. Alle ouders ontvangen jaarlijks een brief over de besteding van deze gelden.

De meeste ouders van onze school zijn zeer begaan met het wel en wee op onze school. Maar helaas merken we ook in de ouderparticipatie een terugloop. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u allemaal een brief om u op te geven als hulpouder bij een van de diverse activiteiten. Bij elke activiteit wordt uit de ouderraad een coördinatieteam van twee personen samengesteld die het voortouw nemen. De totstandkoming van de activiteiten is zo een samenwerking van OR-leden samen met leerkrachten en hulpouders.

De ervaring heeft ons geleerd dat op een school als Het Palet, een OR van ongeveer 11 personen het best functioneert. De laatste jaren nam een aantal ouders steeds met veel succes het voortouw bij het organiseren van schoolse en buitenschoolse activiteiten. We hebben helaas moeten constateren dat het aantal OR-leden is gedaald. Op dit moment hebben we 1 vacature, een enthousiast nieuw lid is dus van harte welkom. U kunt zich aanmelden via or@paletrucphen.nl.

Een belangrijk recht van de ouderraad is het adviseren van de medezeggenschap (MR) van de school. De OR heeft het formele recht de MR gevraagd en ongevraagd advies te geven. OR-leden bevorderen het contact tussen de ouders en de school en ouders onderling. Tot slot kan de OR optreden als een spreekbuis/wegwijzer richting de directie of het team van de leerkrachten voor allerlei zaken die zich op en/of rond de school afspelen. Dat kunnen zaken zijn die u niet direct wilt of kunt bespreken met de directeur of een leerkracht, of het betreft zaken die voor de hele school gelden zoals schoonmaak, speeltoestellen, regels of veiligheid.

Dagelijkse gang van zaken

De OR heeft een dagelijks bestuur. Hierin zijn een voorzitter, een secretaris en een penningmeester vertegenwoordigd. Verder maken coördinatoren van de verschillende werkgroepen deel uit van de OR.
• De taak van voorzitter bestaat eruit om de vergadering voor te bereiden, te leiden en toezicht te houden op de opvolging van afspraken. De voorzitter is tevens het aanspreekpunt voor directie en leerkrachten.
• De secretaris ondersteunt de voorzitter bij de organisatie van de vergaderingen. Hij/zij maakt tevens een verslag van de vergaderingen.
• De penningmeester houdt een boekhouding bij met de financiële verrichtingen van de OR. Op vraag van de OR-leden brengt hij/zij verslag uit over de financiële situatie van de OR. Daarnaast maakt hij/zij een begroting op voor het komende schooljaar. Deze begroting wordt voorgelegd aan de MR ter goedkeuring.
• Werkgroepen worden samengesteld naar aanleiding van een activiteit. Deelnemen aan een werkgroep gebeurt op vrijwillige basis en heeft tot doel om de activiteit in beperkte kring voor te bereiden en uit te werken. De resultaten van de werkgroep worden nadien in de OR besproken. Elk OR-lid neemt deel aan ten minste twee werkgroepen.

De OR vergadert meerdere keren per jaar. De dagen waarop er wordt vergaderd, kunt u terugvinden op de schoolkalender. Ook worden ze vermeld in ’t Kwastje, zodat belanghebbenden hiermee rekening kunnen houden. Alle vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden via ouderraad@paletrucphen.nl.

Samenstelling Ouderraad

De OR bestaat bij aanvang van het schooljaar 2017-2018 uit:
Karin Jukes (voorzitter)
Bianca Nuijten (secretaris)
Debbie Simons (penningmeester)
Jacqueline van Ginneken
Nicole Melissant
Lidia Oostvogels
Mellanie Roks
Corlinda Schneijderberg
Amanda Smans
Yoica van de Velde

[Foto]