Ongeveer 150.000 ouders in Nederland zijn vrijwillig actief in het openbaar onderwijs middels de Oudervereniging. Ouders die veel tijd en energie in de school steken. Op elke basisschool is de betrokkenheid en medewerking van ouders onontbeerlijk. Het Palet vormt hierop geen uitzondering.

Alle ouders op Het Palet zijn automatisch lid van deze vereniging. De OV-leden helpen het schoolteam bij het organiseren en plannen van feestjes en uitstapjes, zoals bijvoorbeeld de projectweek, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, carnaval, het schoolreisje en nog veel meer. Via een werkgroep coördineren de OV-leden samen met één of meerdere teamleden en hulpouders deze activiteiten. Bovendien beheert de OV het geld van de ouderbijdrage en stelt een jaarlijkse begroting samen. Op basis van de jaarlijkse ouderbijdrage kan de OV alle activiteiten financieren c.q. ondersteunen.

De meeste ouders van onze school zijn erg begaan met het wel en wee op onze school. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u allemaal een brief om u op te geven als hulpouder bij een van de diverse activiteiten. Bij elke activiteit wordt uit de ouderraad een coördinatieteam van twee personen samengesteld die het voortouw nemen. De totstandkoming van de activiteiten is zo een samenwerking van OV-leden samen met leerkrachten en hulpouders.

Een belangrijk recht van de ouderraad is het adviseren van de medezeggenschap (MR) van de school. De OV heeft het formele recht de MR gevraagd en ongevraagd advies te geven. OV-leden bevorderen het contact tussen de ouders en de school en ouders onderling. Tot slot kan de OV optreden als een spreekbuis/wegwijzer richting de directie of het team van de leerkrachten voor allerlei zaken die zich op en/of rond de school afspelen. Dat kunnen zaken zijn die u niet direct wilt of kunt bespreken met de directeur of een leerkracht, of het betreft zaken die voor de hele school gelden zoals schoonmaak, speeltoestellen, regels of veiligheid.

Dagelijkse gang van zaken

De OV heeft een dagelijks bestuur. Hierin zijn een voorzitter, een secretaris en een penningmeester vertegenwoordigd. Verder maken coördinatoren van de verschillende werkgroepen deel uit van de OV.

  • De taak van voorzitter bestaat eruit om de vergadering voor te bereiden, te leiden en toezicht te houden op de opvolging van afspraken. De voorzitter is tevens het aanspreekpunt voor directie en leerkrachten.
  • De secretaris ondersteunt de voorzitter bij de organisatie van de vergaderingen. Hij/zij maakt tevens een verslag van de vergaderingen.
  • De penningmeester houdt een boekhouding bij met de financiële verrichtingen van de OV. Op vraag van de OV-leden brengt hij/zij verslag uit over de financiële situatie van de OV. Daarnaast maakt hij/zij een begroting op voor het komende schooljaar. Deze begroting wordt voorgelegd aan de MR ter goedkeuring.
  • Werkgroepen worden samengesteld naar aanleiding van een activiteit. Deelnemen aan een werkgroep gebeurt op vrijwillige basis en heeft tot doel om de activiteit in beperkte kring voor te bereiden en uit te werken. De resultaten van de werkgroep worden nadien in de OV besproken. Elk OV-lid neemt deel aan ten minste twee werkgroepen.

Vergaderingen

De OV vergadert meerdere keren per jaar, alle vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden via ouderraad@paletrucphen.nl.

Dit zijn de vergaderdata van schooljaar 2017/2018:
4 september 2017 – 19:30 uur
14 november 2017 – 19:30 uur
12 december 2017 – 19:00 uur
22 januari 2018 – 19:00 uur
6 maart 2018 – 19:00 uur
17 mei 2018 – 19:00 uur
11 juni 2018 – 19:00 uur

Samenstelling oudervereniging:

Karin Jukes (voorzitter)
Yoica van de Velde (secretaris)
Debbie Simons (penningmeester)
Jacqueline van Ginneken
Nicole Melissant
Mellanie Roks
Corlinda Schneijderberg
Amanda Smans
Britt Abels
Melanie Pirets