Op deze pagina’s vindt u informatie over de zorgverbreding. Hieronder is een stappenplan en algemene info opgenomen. U kunt ook de overige pagina’s over onze zorg bezoeken.

Leerlingvolgsystemen

Protocollen

Snappen we de sommen?

Instanties

meer weten over allerlei onderwerpen w.o. dyslexie, hoogbegaafdheid enz:

ALGEMEEN:

Kinderen ontwikkelen zich niet op dezelfde wijze en in hetzelfde tempo. Omdat dat we per leerjaar alle kinderen dezelfde lesstof aanbieden zullen we rekening moeten houden met deze verschillen. Naast de standaard instructie is er daarom regelmatig sprake van verlengde instructie. Dat hoort allemaal bij de standaard zorgbreedte. Soms is dit niet voldoende, dan volgt een speciale aanpak. We spreken dan van zorgverbreding.

Hieronder wordt middels een stappenplan uitgelegd hoe de zorgverbreding op Het Palet werkt:

1. Leraren hanteren een vaste werkwijze ten aanzien van het signaleren van leerproblemen en het vervolg hierop. Op Het Palet wordt gebruik gemaakt van verschillende toetsen
o Methodegebonden toetsen. Dit zijn toetsen die na een bepaald lesblok afgenomen worden. Hierdoor kan gesignaleerd worden of de aangeboden leerstof goed beheerst wordt. Tijdens de lessen of na schooltijd kunnen kinderen door middel van extra instructie en begeleiding ‘op het goede spoor’ gehouden worden. De (les)methodes geven hiervoor richtlijnen en extra leerstof (ook voor de wat snellere leerling).
o Leerlingvolgsysteem. (Zie elders website)

2. Wanneer er duidelijk signalen zijn dat kinderen ook met de extra instructie, begeleiding en/of leerstof niet goed uit de voeten kunnen, volgt er een verdere analyse en remedial teaching in de klas. Eventueel vindt er remedial teaching buiten de klas plaats.

3. Op Het Palet is een intern begeleider aanwezig. Zij kan een diagnostisch onderzoek uitvoeren, als er meer gegevens nodig zijn om te kunnen bepalen waar het kind moeite mee heeft. Zij geeft vervolgens adviezen voor de verdere begeleiding.

4. Ouders worden uiteraard tijdig geïnformeerd wanneer er sprake is van extra hulp.

5. De te nemen maatregelen voor extra zorg worden beschreven in een zogenaamd handelingsplan of groepsplan.

6. Wanneer deskundigheid binnen de school niet toereikend is, wordt hulp ingeroepen van externe begeleiders (externe betrokkenen). Scholen binnen ons schoolbestuur hebben een vaste schoolbegeleider. Een Orthopedagoog die in vaste dienst is. Een aantal keer per jaar vinden er consultatiebesprekingen plaats. Dit is een gesprek tussen deze schoolbegeleider, de Intern Begeleider en de leerkracht van de aangemelde zorgleerling. Tijdens dit gesprek kan de school de schoolbegeleider raadplegen over vragen betreffende de specifieke zorg van een bepaalde leerling.
In een consultatiebespreking kan blijken dat er meer gegevens over een leerling nodig zijn. Dan kan onderzoek ingekocht worden. Denk bijvoorbeeld aan aandacht-, geheugen- en concentratie onderzoek.

7. Indien nodig wordt de leerling bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (P.C.L.) aangemeld. De kerntaak van de P.C.L. is om te beoordelen of plaatsing van een leerling op een school voor Speciaal Basisonderwijs noodzakelijk is. Om dit te kunnen bepalen wordt de leerling uitgebreid besproken. De P.C.L. zal na overleg aangeven of het al dan niet om een tijdelijke plaatsing op speciaal onderwijs gaat. Indien de P.C.L. meent dat het een tijdelijke plaatsing betreft zal zij Het Palet en de speciale school vragen maatregelen te treffen om terugplaatsing naar de basisschool te vergemakkelijken. Wanneer er geen verwijzing plaatsvindt naar een speciale school, dan worden er richtlijnen gegeven voor begeleiding op de eigen school, waarbij ondersteuning gevraagd kan worden aan de speciale school. In dit geval is er sprake van ambulante begeleiding. Genoemde aanmeldingen gebeuren formeel door de ouders. In praktijk loopt dit normaal gesproken via de school.

Enkele relevante links op het gebied van zorgverbreding:

GGD

Edux

Regionaal Expertise Centrum