Zorg en begeleiding

Op Het Palet staat de zorg en de juiste begeleiding voor onze kinderen centraal. We kijken naar wat de leerlingen nodig hebben. Per kind wordt gekeken wat de beschermende en belemmerende factoren zijn en wat zijn of haar (specifieke) onderwijsbehoeften zijn. Aan de hand van deze gegevens wordt de werkwijze van de leerkracht en de oefenstof van de leerling bepaald. Met andere woorden: we proberen elk kind zodanig te begeleiden, dat het zich optimaal kan ontplooien.

Kinderen die extra/speciale begeleiding nodig hebben zullen op school die specifieke vaardigheden gaan oefenen. U als ouders wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld. De speciale hulp vindt meestal gewoon in de klas plaats, tijdens de verlengde instructie of aan de instructietafel.
Soms roepen we de hulp in van de intern begeleider of een collega die ondersteuning geeft aan kinderen. In een enkel geval roepen we hulp in van deskundigen buiten de school.

Sociaal- emotionele ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op onze school. De kinderen ontwikkelen mede op school hun persoonlijkheid. Een belangrijk aspect van deze ontwikkeling is het opbouwen van zelfvertrouwen. We willen kinderen de basisvaardigheden meegeven hoe respectvol met elkaar om te gaan.

Om structureel met dit onderwerp bezig te zijn bieden we de Kanjertraining bij ons op school aan. Kinderen leren zich bewust te worden van hun eigen handelen in relatie tot de ander. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken.  Hierbij vinden we de rol van de ouder ook erg belangrijk, we betrekken ouders bij de Kanjertraining en spreken naar ouders de verwachting uit dat zij voldoende kennis hebben genomen van het aanbod binnen de Kanjermethode, waardoor zij dit in momenten binnen de thuissituatie kunnen doortrekken.

Ouder- en Jeugdsteunpunt

Het Samenwerkingsverband PO Roosendaal – Moerdijk en swv ROOS vo hebben gezamenlijk het Ouder- en Jeugdsteunpunt opgezet. Het Ouder- en Jeugdsteunpunt heeft als doel om ouders en leerlingen te informeren bij vragen over passend onderwijs. Ieder steunpunt is opgebouwd uit drie pijlers; informeren, steunen en signaleren.

Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling? Kijk dan op www.oudersteunpunt-wbw.nl Kan je het antwoord op de vraag niet vinden? Bel, app of mail het Ouder- en Jeugdsteunpunt. Er zal zo snel mogelijk contact met je worden opgenomen.